Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Docència > Retitulació > Nutrició Humana i Dietètica

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de ReusNutrició Humana i Dietètica

Retitulació de Nutrició Humana i Dietètica

CURS DE RETITULACIÓ DE GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA A PARTIR DE LA DIPLOMATURA

  • Què és la retitulació?

La retitulació és el curs que permetrà als diplomats en Nutrició Humana i Dietètica l’obtenció del títol de graduats en Nutrició Humana i Dietètica, atorgat per les universitats espanyoles.

  • És obligatori cursar-la?

La retitulació no és obligatòria, donat que la titulació de Diplomatura mantindrà els seus efectes acadèmics i professionals. No obstant això, la Conferència de Degans i Directors de Centres que imparteixen la titulació en Nutrició Humana i Dietètica (2011) es posiciona a favor de la realització d’aquest curs d’adaptació, per algunes de les avantatges que pot oferir.

  • Quines avantatges pot tenir?

•És una titulació reconeguda a Europa, cosa que facilita la mobilitat dels estudiants i professionals arreu dels països membres de la comunitat Europea.

•Permet el desenvolupament en la carrera d’investigació ja que dóna accés directament a màsters oficials amb la possibilitat d’iniciar el doctorat. A més, és necessari per a gaudir de beques predoctorals.

Ofereix igualtat d’oportunitats amb altres graduats per a accedir a diferents llocs de treball.

Permetrà optar a la categoria professional del treballador públic A1 i A2.

Permetrà accedir al cos de professorat d’educació secundària i universitària.

  • En quant temps es cursa?

La retitulació és un curs de 60 crèdits ECTS (equivalent a un curs acadèmic d’un grau), que es podrà cursar en un o més anys. Algunes assignatures del curs de retitulació podran ser convalidades si s’acredita que s’han adquirit els seus coneixements o les habilitats pràctiques mitjançant vies reconegudes acadèmica o professionalment.

  • És compatible amb l’ocupació laboral?

La dedicació que implica 1 crèdit ECTS és de 25 hores de dedicació per a l’alumne. La Universitat Rovira i Virgili ofereix aquest curs com presencial, concentrat en una franja horària. No hi ha cap Universitat Catalana que ofereixi la retitulació on-line en la seva totalitat.

  • Puc reconèixer algun crèdit a partir de l’experiència laboral i la formació continuada?

El BOE indica que es pot reconèixer com a màxim 36 crèdits ECTS per experiència professional i formació reglada acreditada. No obstant això, cada Universitat en funció del curriculum vitae  de l’alumne establirà el total de crèdits a convalidar. En qualsevol cas, el treball final de Grau no és convalidable i, per tant,  tots els alumnes l’hauran de realitzar.

  • Qui pot cursar el grau en la Rovira i Virgili?

Qualsevol diplomat en Nutrició Humana i Dietètica, encara que procedeixi d’altres Universitats .

  • Quins continguts s’ofereixen?

S’han definits els continguts que es recomanava en el Grau de Nutrició Humana i Dietètica i que estaven limitats en la Diplomatura.

  • Quan puc matricular-me?

En aquesta adreça estan les pautes de matricula.


Informació