Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Innovació Docent

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de ReusInnovació Docent

Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada

1. Què és una ACOE?

L’ACOE és una prova d'avaluació de la competència clínica  dirigides a avaluar de manera objectiva les habilitats i actituds davant de determinades situacions clíniques. A diferència dels exàmens habituals escrits on fonamentalment s’avaluen coneixements, pretenen avaluar si s'han assolit els nivells bàsics competencials durant la formació de pregrau.

Per avaluar la competència clínica, les proves ACOE mesuren una sèrie de components competencials definits prèviament. Habitualment són els següents: a) anamnesi, b) exploració física, c) habilitats comunicatives, d) pla de maneig, e) relacions interprofessionals, i, f) habilitats tècniques.

Aquesta avaluació es realitza observant l'actuació dels alumnes front una sèrie de situacions clíniques simulades. Cada situació clínica s’anomena estació i poden reproduir  diferents entorns assistencials, habitualment zones de consulta amb pacients. En cada estació es valora els components competencials que s’han definit en funció de les característiques del cas. Pel desenvolupament del cas s’utilitzen pacients simulats (pacients estandarditzats) i també maniquins, imatges (pictorials) i informes.

Les ACOE van ser introduïdes per Harden i col·ls. (1975)1 i descrites per Norman (2002)2 com a gold estàndard per a l'avaluació clínica. Per tant són una eina idònia per evidenciar si els alumnes són capaços d’aplicar els coneixements adquirits3.

2.    Per a què serveixen les ACOE?

Les proves ACOE no són únicament una estratègia més d'avaluació de les competències sinó que també pretenen ser una estratègia de millora de les competències clíniques aconseguides durant els corresponents ensenyaments. A més a més permeten detectar quines són les mancances en el desenvolupament pràctic que pugui tenir el futur graduat, contribuint a la millora permanent de l’ensenyament i dels aprenentatges dels primers cursos del grau/màster.

L’avaluació d’aquestes proves tracta d'integrar la "avaluació orientada a l'aprenentatge", terme encunyat inicialment per Carless (2003) i reivindicat per autors com Boud i Falchikov (2007) o Bloxham i Boyd (2007) ja que a través del mateix s'aborden molts dels reptes que l'Espai Europeu d'Educació Superior planteja al professorat universitari.

3. Història de les ACOE a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili

L’administració de proves ACOE a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV s’inicià en 1995 gràcies a la iniciativa de l’Institut d’Estudis de la Salut en el desenvolupament d’un nou model d’avaluació de la competència clínica i professional. En els primers anys aquestes proves es varen posar en marxa amb la col·laboració de diferents professors que creien necessària la innovació en matèria d’avaluació de les competències, ja que els mètodes d’avaluació clàssics no permetien avaluar amb precisió i eficàcia aspectes importants per a l’exercici de la professió. Actualment les proves ACOE de Medicina s’organitzen amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Els alumnes de sisè curs de medicina realitzen la prova durant el darrer trimestre.

Fruit de l’experiència acumulada en la titulació de Medicina, l’equip deganal va creure oportú aplicar aquesta prova als graus en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia. Les característiques específiques de la professió de Dietista-Nutricionista i de la professió de Fisioterapeuta va obligar a elaborar un disseny específic que assegurés l’adquisició de competències vinculades a aquestes dues professions. Les proves ACOE es varen instaurar per primera vegada als Graus de Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia de la URV durant el curs 2013-2014. 

4. Preguntes freqüents dels estudiants

4.1 FAQ ACOE Nutrició

Com s’obté la meva nota d’ACOE i quin pes té la nota en el TFG.

L’objectiu d’aquesta prova clínica estructurada és avaluar diferents competències clíniques adquirides o no per l’estudiant, amb un malalt simulat.

La prova té una puntuació global màxima de 200 punts, que resulta de la suma dels següents components amb diferent ponderació:

  • Anamnesi                              12,5%
  • Habilitats comunicatives          30%
  • Pla de maneig                        45%
  • Relacions interprofessionals    12,5%

L'ACOE representa el 30% de la nota del TFG.

Què passa si suspenc?

L’ACOE de Nutrició no té requisits mínims per a aprovar. 

Puc pujar nota o recuperar les ACOE?

No, al ser una prova molt complexa d’organitzar tant per espais com per respondre al seu pressupost, només hi ha una única convocatòria per estudiant.

Què he de portar?

Heu de portar la bata blanca de pràctiques, el DNI i un bolígraf, doncs el podeu utilitzar per prendre nota de les anamnesi del pacient o realitzar-vos notes personals.

4.2 FAQ ACOE Fisioteràpia

Com s’obté la meva nota d’ACOE i quin pes té la nota en el TFG.

Els ítems correctes de la vostra actuació Fisioterapèutica son sumats i ponderats per obtenir una nota sobre 10, alguns ítems tenen més pes que d’altres segons la importància que tenen sobre el cas. La vostra nota d’ACOE s’equipararà a la mitjana de les deu millors notes, aquesta nota té un pes de un 30% de la nota final de l’assignatura TFG.

Què passa si suspenc?

L’ACOE de Fisioteràpia no té requisits mínims per a aprovar. 

Puc pujar nota o recuperar les ACOE?

No, al ser una prova molt complexa d’organitzar tant per espais com per respondre al seu pressupost, només hi ha una única convocatòria per estudiant. 

Què he de portar?

Heu de portar la bata blanca de pràctiques, el DNI i un bolígraf, doncs el podeu utilitzar per prendre nota de les anamnesi del pacient o realitzar-vos notes personals. 

4.3 FAQ ACOE Medicina

Pròximament penjarem tota la informació respecte el grau de Medicina.


Informació