Universitat Rovira i Virgili

Pla d'acció tutorial

PLA D’ACCIO TUTORIAL (PAT)

Tots els alumnes de la Facultat tenen assignat un professor tutor, que té les funcions següents:

 
  • Orientar les matrícules, especialment en l'elecció d'optatives.
  • Facilitar la coherència formativa de les assignatures i del currículum.
  • Fer el seguiment global de l'estudiant en les competències transversals del portafolis.
  • Mantenir la motivació de l’estudiant.

Es poden distingir dos tipus de tutories: les col·lectives o acadèmiques, que consisteixen a programar reunions específiques en grup per tractar-hi temes concrets característics dels estudis, i les individualitzades, destinades a canalitzar dubtes acadèmics, professionals o personals dels alumnes.

Accions col·lectives (organitzades pel centre)

Accions individuals amb els professors tutors

Directrius dels plans d'acció tutorial per centre (Consell de Govern, 20-12-2007)

El PAT defineix les accions que cal dur a terme per facilitar als estudiants l’ajuda necessària perquè assoleixin amb èxit tant les fites acadèmiques com les personals i professionals que els planteja la Universitat.

La tutoria acadèmica forma part del PAT com una eina per aconseguir aquests objectius.

La tutoria acadèmica a la URV és un procés de caràcter formatiu, orientador i integral desenvolupat per orientar l’estudiant en el procés formatiu.

La tutoria es basa en l'acompanyament dels estudiants per part d'un tutor o tutora des que entren a la URV fins que estan preparats per incorporar-se al món professional, fonamentalment en els moments que han de prendre decisions.

Dins del currículum nuclear, la competència 6, Definir i desenvolupar el propi projecte acadèmic i professional, que es planteja a la Universitat (orientació), estableix que la relació entre el tutor i l’alumne durant tota la carrera ha de ser equivalent a 1 ECTS, que són 25 hores de treball de l'estudiant.

En aquest grau es preveu la distribució següent d’hores, tenint en compte el que determinen les directrius del Consell de Govern.

Període Descripció de la tipologia de la tutoria Nre. sessions Interval realització (setmanes) Equivalència/hores1r curs
Sessió informativa de matrícula 1 dies de matrícula  
Jornada d'acollida - setembre (vegeu programa) 20 h
Orientació acadèmica per part d'un alumne intern      2n curs
Tutoria en grup: orientació per a la planificació i itineraris 1 matrícula i setembre 2 h
Orientació acadèmica per part d'un alumne intern      
Seguiment transversal de competències per part del professor tutor      


3r curs
Tutoria en grup: orientació per a la planificació i itineraris 1 matrícula i setembre 2 h
Orientació acadèmica per part d'un alumne intern      
4t curs Tutoria en grup: sessions de benvinguda a les unitats docents de l'hospital 1 setembre 2 h
Tutoria en grup: orientació per a la planificació i itineraris 1 matrícula i setembre 2 h
Orientació acadèmica per part d'un alumne intern.      
Seguiment transversal de competències per part del professor tutor      
5è curs
Tutoria individual: selecció de rotatori 1 maig curs anterior 2 h
Tutoria en grup: sessions de benvinguda a les unitats docents de l'hospital 1 setembre 2 h
Orientació acadèmica per part d'un alumne intern      
Seguiment transversal de competències per part del professor tutor      
6è curs Jornades d'orientació professional 1 juny (últim examen) 6 h
Altres Comunicació virtual i presencial ad hoc amb el tutor al llarg de la carrera    
    Total hores:  

Mínim 25

38 hores

Els nostres graus

Estudis de postgrau