Universitat Rovira i Virgili

GARANTIA DE QUALITAT

El marc de l'espai europeu d'educació superior (EEES) estableix que les noves titulacions disposin d'un sistema de seguiment de la qualitat que vetlli per la implantació correcta i pel bon funcionament dels ensenyaments.

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha dut a terme les actuacions següents encaminades al seguiment de la qualitat de les titulacions que ofereix.

Els òrgans de govern implicats en la qualitat a la FMCS són:

► La responsable del SIGQ, la Dra. Montse Guardiola, té com a encàrrec garantir l'establiment, implantació i manteniment dels processos necessaris pel correcte desenvolupament del SIGQ. A més recopila i analitza els resultats per fer propostes de millora i rendeix comptes del desenvolupament del SIGQ.

► La Comissió de Qualitat, garanteix la implantació i efectivitat del SIGQ en les titulacions que s'imparteixen a la FMCS, en un marc de gestió per processos i amb un compromís de millora continuada. També se n'encarrega de realitzar el seguiment de les implantacions del SIGQ i proposa modificacions i millores.

La millora continua es garanteix a partir del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat certificat de la FMCS

[Certificat SIGQ]

[Informe de certificació del SIGQ]

                                     

[Certificat]