Universitat Rovira i Virgili

TITULACIONS

La URV va establir un nou mapa de titulacions oficials de grau, adaptat a la nova estructura de títols derivada del procés d'adaptació a l'EEES i a les necessitats de les comarques meridionals de Catalunya. A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, aquesta feina va culminar amb la verificació dels graus i màsters següents per part del Consejo de Universidades:

Graus:

Grau de Medicina Memòria Informe d'avaluació Qualitat RUCT
Grau de Fisioteràpia Memòria Informe d'avaluació Qualitat RUCT
Grau de Nutrició Humana i Dietètica Memòria Informe d'avaluació Qualitat RUTC

                                      

Màsters:

Màster universitari en Envelliment i Salut Memòria Informe d’avaluació Qualitat RUCT

Màster universitari en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament

Memòria Informe d'avaluació   RUCT
Màster universitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica i Neurorehabilitació Memòria Informe d'avaluació Qualitat RUCT
Màster universitari en Neurociències Memòria Informe d'avaluació Qualitat RUCT