Universitat Rovira i Virgili

INFORMES DE SEGUIMENT DE GRAU I MÀSTER

A la Facultat es fa un seguiment anual del desenvolupament de les titulacions, d'acord amb les directrius de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i a partir de la implantació del sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ) del centre.

L'objectiu és fomentar la millora contínua dels ensenyaments de la Facultat i garantir-ne la qualitat i adequació, així com també sotmetre'ls periòdicament a un procés d'acreditació que validi el caràcter oficial d'aquestes titulacions.

Cursos 2019-20 i 2020-21

Cursos 2017-18 i 2018-19

Curs 2017-18

Cursos 2015-16 i 2016-17

Cursos 2014-15 i 2015-16

Cursos 2013-14 i 2014-15

Curs 2013-14

D’aquest curs no es disposa dels informes de seguiment de les diferents titulacions ni del de la Facultat, que queden substituïts per l'autoinforme de centre.

Curs 2012-13

Curs 2011-12

Curs 2010-11

Curs 2009-10

*Avís de confidencialitat de la informació: s'han extret d'aquest informe totes les dades de caràcter personal que poden vulnerar drets.