Universitat Rovira i Virgili

MANUAL DE QUALITAT

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments. Dins d'aquest context, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha dissenyat i aprovat el Manual de qualitat del centre, on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu sistema de garantia interna de la qualitat. La Junta de Facultat va aprovar-lo el 20 de desembre de 2010.

Amb l'acreditació dels graus de Fisioteràpia, Medicina i Nutrició Humana i Dietètica i del màster en Envelliment i Salut, es va fer una adaptació parcial del Manual de qualitat de la Facultat i s’hi van afegir els processos requerits per l'acreditació. Aquesta adaptació va ser aprovada el 24 de setembre de 2015.

El Manual de Qualitat vigent és una versió totalment actualitzada del manual i que ha estat aprovada en data 11 de maig de 2021. En aquest procés hem establert les activitats per definir, revisar i millorar el SIGQ del centre. Aquestes revisions han de permetre comprovar el grau de compliment dels processos i els resultats dels indicadors, així com l'adequació del SIGQ per a la millora contínua de les titulacions.

Manual de qualitat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

El Manual defineix i documenta els:

      Processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat