Universitat Rovira i Virgili

EQUIPAMENT I ESTABULARI

Equipaments de la FMCS

Equipament Contacte
Sala de congeladors

Avaries/reparacions: Carolina Silvera. Coordinació i alarmes: Celeste Di Paolo

977 75 9339

Aigua destil·lada i aigua Milli-Q

Avaries/reparacions. Carolina Silvera: carolina.silvera(ELIMINAR)@urv.cat

977 75 9339

Màquina de gel

Avaries/reparacions. Carolina Silvera: carolina.silvera(ELIMINAR)@urv.cat

977 75 9339

Servei de gasos tècnics i nitrògen

Celeste Di Paolo: celestegisela.dipaolo(ELIMINAR)@urv.cat

977 75 9339

Labotarori polivalent, laboratori de tècniques alimentàries i labotari de bioquímica

Elena Montero: elena.montero(ELIMINAR)@urv.cat

2 8868

Laboratori de toxicologia, laboratori de fisiologia i L3003

Anabel Díez: anaisabel.diez(ELIMINAR)@urv.cat

977 75 9380

Laboratori de microbiologia i L3002

Carme Santmartí: mdelcarme.sanmarti(ELIMINAR)@urv.cat

977 75 9336

Laboratori d’histologia, laboratori d’anatomia humana i L3001

Sílvia Olivé: silvia.olive(ELIMINAR)@urv.cat

977 75 9336

Laboratori de campanes i cultius cel·lulars

Josefa Girona Tell: josefa.girona(ELIMINAR)@urv.cat

977 75 9367

Laboratori de farmacologia

Vanessa Sánchez: vanessa.sanchez(ELIMINAR)@urv.cat

977 75 9335

Informàtica, SAU (Servei d'Atenció a l'Usuari)

Via intranet (manteniments): SAU. Per correu: cau(ELIMINAR)@urv.cat

0 900 808 940

Estabulari

Celeste Di Paolo: celestegisela.dipaolo(ELIMINAR)@urv.cat

977 75 9339

Estabulari

La Unitat d'Experimentació Animal de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és a l'edifici 0 de la tercera planta de la Facultat i té una superfície de 220 m2.

La instal·lació està destinada a la cria i manteniment d'animals que han de ser utilitzats en procediments i experimentació pels investigadors de la Facultat, de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Ha estat dissenyada i construïda segons la normativa que la Generalitat de Catalunya estableix al Decret 214/97, de 20 de juliol, i consta com a inscrita al Departament de Medi Ambient amb el núm. T9900003.

Instal·lacions

La Unitat disposa de quatre zones d'estabulació independents on es poden allotjar diferents espècies d'animals (petits rosegadors) i dues zones d’aclimatació o quarantena amb condicions de temperatura, humitat i cicles de llum/foscor controlats.

La instal·lació també consta de dues sales d’operacions amb línia de CO2, un laboratori equipat per fer-hi proves de comportament (laberint aquàtic, gàbies per a proves de five choices, càmeres de detecció i enregistrament del moviment dels animals, etc.), gàbies metabòliques i equips d'avaluació de l'activitat motora, a més d’una zona de rentatge i un magatzem.

Pot usar les instal·lacions tot el personal investigador degudament acreditat i vinculat a procediments de recerca amb animals d'experimentació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut o dels hospitals universitaris Sant Joan de Reus i Joan XXIII de Tarragona. El personal usuari d'aquesta unitat ha d'estar acreditat per la Generalitat de Catalunya.

Personal

Funcions

La Unitat d'Experimentació Animal, equipada amb les instal·lacions adequades per oferir suport a la recerca, té com a finalitats:

Acreditació per la manipulació d’animals d’experimentació

En aquest espai trobareu les instruccions per sol·licitar la convalidació de les acreditacions antigues (cuidador/a, experimentador/a i investigador/a) i adaptar-les a la nova legislació. Es un tràmit OBLIGATORI per tots els investigadors que vulguin MANTENIR L’ACREDITACIÓ.

El 2023, totes les acreditacions que no estiguin en el nou format deixaran de ser vàlides, obligant a l’investigador a realizar un nou curs de formació i el corresponent treball sota supervisió per tornar a acreditar-se.

Us informem que, per tal de poder considerar anàloga la qualificació del personal usuari d'animals d'experimentació del vostre centre, acreditats d'acord amb el Decret 214/1997, amb la/les funció/ns corresponents segons l'Ordre ministerial ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli els animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència, les persones interessades poden sol·licitar l'obtenció d'un nou certificat.

Per a les persones que tinguin previst exercir aquestes funcions fora de Catalunya, aquesta sol·licitud és especialment rellevant. En cas contrari disposeu actualment fins al 2 d'abril de 2023 per sol·licitar-ho, tenint en compte que en aquesta data s'haurà de demostrar al mateix temps la formació continuada.

La petició es pot presentar de forma telemàtica seguin l'enllaç:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?moda=1

INSTRUCCIONS:

  1. Obtenir el formulari (fer clic en l'apartat "per internet") que cal presentar per a la tramitació telemàtica:
  2. Aquesta sol·licitud ha de dirigir-se:

Per a qualsevol aclariment o informació addicional contactin amb la responsable d’estabulari del centre o amb la Secció de Protecció dels Animals de Companyia, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat.

Legislació i guies

L'objecte de la legislació és protegir els animals que s'utilitzen o es destinen a ser utilitzats amb finalitats experimentals, científiques o educatives, per tal d'evitar que se'ls pugui causar cap tipus de dolor o patiment injustificats.

EUROPEA:

Directiva 2010/63/UE, de 22 de setembre de 2010, relativa a la protecció dels animals utilitzats per a fins científics.

Recomanació de la Comissió, de 18 de juny de 2007, sobre les línies directrius relatives a l'allotjament i la cura dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics.

Protocol d'esmena, de 7 de juliol de 1998, al Conveni europeu sobre protecció dels animals vertebrats utilitzats amb fins experimentals i altres fins científics.

Instrument de ratificació del conveni europeu sobre protecció dels animals vertebrats utilitzats amb finalitats experimentals i altres finalitats científiques, fet a Estrasburg el 18 de març de 1986 (BOE 25 d’octubre de 1990).


ESPANYOLA:

Reial decret 1386/2018, de 19 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilizats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s’estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli els animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d’experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

Llei 6/2013, d’11 de juny, de modificació de la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.

Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilizats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

Llei 32/2007, de 7 de novembre de 2007, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici. 


CATALANA:

Decret 164/1998, de 8 de juliol, de modificació del Decret 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d'animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques (DOGC 2680, publicat el 14/07/1998).

Decret 286/1997, de 31 d’octubre, de modificació del Decret 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d'animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques (DOGC 2518, publicat el 14/11/1997).

Decret 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d'animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques (DOGC 2450, publicat el 07/08/1997).

Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques (DOGC 2073, publicat el 10/07/1995).


Comitè Ètic Experimentació Animal (CEEA)

El Comitè Ètic d'Experimentació Animal és l'òrgan encarregat de vetllar pel benestar dels animals d'experimentació. És un comitè amb experiència i coneixements i amb unes instal·lacions i uns procediments d'experimentació.

Membres del CEEA:

Dr. Francesc Sureda (president)

Dra. Esther Rodríguez

Dr. Javier Capilla

Dra. Teresa Colomina

Dra. Fàtima Sabench

Dra. Maria del Mar Rodriguez 

Dra. Celeste Di Paolo

Sr. Hernán Serna

Contacte amb el CEEA:

Dra. Celeste Di Paolo (celestegisela.dipaolo(ELIMINAR)@urv.cat): 977 75 9339

Funcions:

Documentació