Universitat Rovira i Virgili

TREBALL DE FI DE GRAU I PORTAFOLIS

TREBALL DE FI DE GRAU

Guia del treball de fi de grau de la FMCS
Sol·licitud proposta del TFG/TFM
Seguiment del TFG

Avaluació del TFG (tutor o tutora):

Avaluació del TFG (tribunal):

Material de suport del TFG:

PORTAFOLIS

Guia avaluació del portafolis (tutor o tutora)
Avaluació del portafolis (tutor o tutora)

Avaluació del portafolis (tribunal):

PORTAFOLIS DE LA FACULTAT