Universitat Rovira i Virgili

Portafolis de la Facultat

INTRODUCCIÓ AL PORTAFOLIS DE LA FACULTAT

El portafolis, o carpeta de treball, és l'instrument on es recullen els treballs o productes dels estudiants relacionats amb un conjunt d'evidències o resultats respecte al coneixement i les habilitats que adquireixen a través de la pràctica.

El portafolis emergeix com un mètode d'avaluació alternatiu als sistemes tradicionals d'avaluació, com els exàmens o els treballs escrits.

El portafolis permet a l'estudiant identificar les seves destreses i progressos per autoavaluar-se, el grau en què assoleix les fites i el camí que ha recorregut per assolir-les.

Així, el portafolis reuneix, a més d'una sèrie de continguts d'una matèria concreta, la reflexió de l'estudiant sobre el propi procés d'aprenentatge: el punt de partida, els assoliments, les necessitats formatives i els mitjans per satisfer-les.

Un objectiu clau del portafolis és ajudar a donar suport i promoure enfocaments reflexius, que permeten acreditar la consecució dels resultats del programa de grau a la branca de les ciències de la salut.

El portafolis és l'eix central del Pla d'acció tutorial en l'apartat individual, on el tutor o tutora es responsabilitza d'un grup d'estudiants i els supervisa l’elaboració del portafolis i l’adequació al procés d'aprenentatge.

Les competències es classifiquen de la manera següent:

A. Competències específiques. Es relacionen fonamentalment amb el saber i el saber fer. Són els coneixements i les destreses pròpies de les disciplines.

B. Competències transversals. Es relacionen amb el saber ser i el saber estar. Són habilitats personals, socials o metodològiques que en el Marc europeu de qualificacions es descriuen en termes de responsabilitat i autonomia.

C. Competències nuclears. Es defineixen al currículum de la URV i han de ser adquirides per tots els titulats. Recullen els requisits indiscutibles per a qualsevol titulació de la URV.

Les competències específiques s’avaluen dins del marc de les diferents assignatures del grau. Les competències tranversals i nuclears, tot i que també es treballen a les assignatures, requereixen una avaluació més global, ja que difícilment constitueixen l'eix principal de l'avaluació continuada.

Convé remarcar que el Pla d'acció tutorial de la Facultat és un procés de caràcter formatiu, orientador i integral que pretén orientar l'estudiant en el procés d’aprenentatge. Es basa en l'acompanyament dels estudiants per part d'un professor tutor, fonamentalment quan han de prendre decisions; té lloc a partir del segon curs i fins que estan preparats per incorporar-se al món professional. Tots els estudiants de la Facultat tenen assignats un professor tutor. Més informació del Pla d’acció tutorial.

El professor tutor fa el seguiment de les competències transversals i nuclears. També supervisa com s’elabora el portafolis i si s’adequa al procés d'aprenentatge.

En aquest portafolis l'estudiant recopila evidències de forma automàtica provinents del desenvolupament de la feina realitzada dins del pla de treball de cada assignatura. També hi recull evidències generades en experiències acumulades en altres àmbits, com els laboratoris, la pràctica clínica (atenció primària, hospitalària), les llistes competencials, les valoracions efectuades en simulacions amb pacients estandarditzats, les gravacions d'entrevistes clíniques, les exposicions orals, les presentacions audiovisuals, els projectes de col·laboració, etc.

L'estudiant sap que se li exigirà un registre de totes les activitats i, per tant, s'ha d’introduir en la cultura per la cura del propi currículum i en la rendició de comptes. D'aquesta manera aprofita les tasques d'aprenentatge (a l'aula, als centres d'atenció primària o a les sales d'hospitalització) per complementar la tasca educativa mitjançant un registre de les experiències i l'elaboració reflexiva d'un informe, amb una retroacció per part del tutor.

La interacció amb el tutor permet aprofitar les experiències viscudes i dotar-les de base formativa. Es tracta, en definitiva, d’aprendre a partir de les experiències viscudes i aprofitar-ne l'impacte emocional. A la figura següent es concreta el paper que tenen en el portafolis l'estudiant, el professor de l'assignatura i el professor tutor.

Tasques desenvolupades pels estudiants, els professors i els professors tutors al portafolis:

Avaluació de competències transversals i nuclears

La valoració té dues parts:

La nota de les evidències que venen del pla de treball és la que ha atorgat el professor de l'assignatura; el tutor ha de posar nota de les evidències que l'estudiant ha inclòs al portafolis.

QUI ÉS EL MEU TUTOR?

QUÈ AVALUA EL PORTAFOLIS?

El portafolis avalua competències que s’agrupen en sis àrees:

Consulteu les competències del vostre grau aquí:

Medicina/Fisioteràpia/NHiD

COM PUC OBTENIR EVIDÈNCIES?

Les Activitats Acadèmiques són una de les vies per obtenir evidències per al portafolis. Consulteu-les aquí.